Avgifter

Nockavgift, slip-avgift, vinterplats, inträdesavgift, aktiv, stödjande, köp av bryggplats, köp ILOQ nyckel, registreringsavgift, SUB-lift, stugavgift Radön, TBT-mätning…..

Listan är lång på alla avgifter vi har registrerade i BAS, totalt har vi 66 olika avgifter. Under hela 2023 har styrelsen funderat på hur vi bäst tar ut avgifter från våra medlemmar.

Vi ville uppnå några mål. Färre avgifter, mer rättvisa avgifter, lättare att flytta runt båtar på bryggorna. Tex har långa segelbåtar fått platser längst in och längs ut på bryggorna.

Hittills har de som haft vinterplats betalat mest i klubben, då man där har betalat efter storlek på båt.

Nya upplägget är mer rättvist då alla betalar efter storlek på båt. Större båt ger mer slitage på bryggor, SUB-lift mm. Vi gör ingen skillnad längre om man ligger på land eller i sjön under vintern. Dock ger vi rabatt för de båtägare som bara tillbringar halva säsongen i klubben.

Från och med 2024 tar vi ut grundavgift som vi kallar ”Aktiv årsavgift”. Där ingår att du har full tillgång till klubben, tex kan man hyra klubbhusen. Både Strand Hotell och på Radön. Man är även skyldig att arbeta minst 6 timmar per år.

Har man båt på klubben, vinter eller sommar, tar vi ut en ”Båtavgift” som är båtens längd x bredd x en faktor. I denna avgift ingår sommarplats, vinterplats, SUB-lift (2ggr/år). Har man tex båten endast på sommaren i klubben får man rabatt. Här är man också skyldig att gå vakt. Ett pass för sommarplatsen och ett pass för vinterplatsen.

Nytt för i år är även att nyckel och klubbstandert ingår i inträdesavgiften.

Nivån på varje avgift bestäms gemensamt på årsmötet.

INFORMATION FÖR 2024 ÄR PÅ GÅNG!

NEDAN GAMLA UPPGIFTER

-Inträdesavgift/Medlemsavgift 2018:
Aktiv medlem inträdesavgift  5.000 kr
Aktiv medlem inkl. familjemedlemmar  1.500 kr
Stödjande medlem  200 kr

Vinterplats:
Medlem som under vintern 2017/2018 har haft vinterplats på klubbens
hamnområde ska betala – båtens längd x bredd x 55 kr = xx kr
Avgift för upptagning/sjösättning per år  500 kr

Nockavgift:
Tillstånd krävs av hamnkapten, för utnyttjande av bryggornas
nockplatser, kontakta Lars Jernå, tel. 08-550 997 17, 070-549 97 17
Avgift per påbörjad vecka  100 kr

Avgift för EJ fullgjord arbetsplikt 2018:
Obligatorisk arbetsplikt är 6 timmar.
För ej utförd arbetsplikt debiteras max…………………………….……..3 000:-
Avgift för EJ fullgjort vaktpass 2018…………………..………………..……3 000:-
Minst ett vaktpass ska utföras av alla aktiva medlemmar
Förseningsavgift:……………………………………………………………..….500:-
Nycklar:
Försäljning av nycklar ………………………….……………………..…….……250:-
ombesörjes av Lars Vager, tel. 08-550 322 51, 073-251 18 83
Vimplar:
Försäljning av vimplar .………………………………………………………100:-
ombesörjes av Eva Jernå, tel . 08-550 997 17
ÖBK – Östertälje Båtklubb
Avgifter 2018
2(3) 2018-03-07
Avgifterna ska betalas senast 1 april 2018
Postgiro nr 44 84 10 – 1 eller
Bankgiro nr 5818 – 1348
Övrig information
Arbetsplikt 2018 är 6 timmar för aktiv medlem
Aktiva medlemmar har 6 timmars arbetsplikt.
Dessa timmar kan även utföras i form av:
Ett ytterligare extra vaktpass, som motsvarar 3 timmars arbetsplikt.
OBS!
EJ fullgjord arbetsplikt debiteras med en avgift på max 3 000 kr.
Hel avgift 3 000 kr
Halv avgift 1 500 kr
Notera antal utförda arbetstimmar i arbetspliktlistan, som finns i Strand Hotell.
Vaktplikt 2018 = 1 obligatoriskt vaktpass för alla aktiva medlemmar
Den som är aktiv medlem har skyldighet att gå ett vaktpass under sommarsäsongen. För att täcka alla nätter under en säsong behövs att några ställer upp och gör flera pass.
För att försäkringar ska gälla, får man INTE gå ensam. En ”vaktkompisbok” finns i Strand Hotell, där man kan skriva upp sig, vid behov av en vaktkompis.
OBS!
EJ utförd vaktplikt debiteras med en avgift på 3 000 kr.
Notera både i vaktboken och på vaktlistan efter fullgjort vaktpass.
Böckerna finns i Strand Hotell.
Sjösättning/Upptagning med SUB-liften:
Sjösättningslistor och upptagningslistor kommer att finnas tillgängliga i Strand Hotell.
Extra upptagning med SUB-liften:
Kontakta någon av förarna av SUB-liften.
En avgift på 200 kr tas ut och betalas till föraren.
Ansvarig för SUB-liften: Owe Westin, tel. 072-545 50 60
Sjösättning/Upptagning med egen vagn:
Om båten ska förvaras under vintern inom klubbens område, måste ansvarig för vinterplatser kontaktas för hänvisning av plats.
Ansvarig för vinterplatser: Jan Eklund, tel. 550 890 77, 073-568 43 84
El avgifter :
Vid användning av el vintertid skall elsladden märkas med båtens och ägarens namn.
Kontinuerlig användning av el-värme skall godkännas av hamnkapten.
Den som använder elvärme i båten sommar- eller vintertid skall betala 2.00 kr/ kwh.
Ex. För en kupévärmare på 1200 w (1,2 kW) som används 10 timmar blir kostnaden:
1,2 x 10 x 2,00 = 24 kr.
Klubbstugan på Radön:
Klubbstugan kommer att användas i första hand av klubbens ungdomar. Övriga medlemmar har tillgång till klubbstugan i mån av plats.
Ansvarig bokning: Pia Wiberg tel. 550 868 11, 070-7732219
Outi Kjellin tel. 550 131 11, 073-1408597
ÖBK – Östertälje Båtklubb
Avgifter 2018
3(3) 2018-03-07
Klubbhuset (Strand Hotell):
Klubbhuset kan endast hyras av AKTIV medlem. (personligen ansvarig)
Personlig räkning 800 kr
Personlig räkning del av dag 350 kr
Annan persons räkning, kväll 2 500 kr
Annan persons räkning, dag 500 kr
Ideell förening, kväll 2 200 kr
Ideell förening, dag 500 kr
Företag 3 000 kr
För Bokning ring: Marita Hjelm, tel. 08-550 311 91, 070-457 68 99
Båtplatser:
Om du vill ställa dig i kö för en bryggplats, kontakta Per-Arne Persson tel. 070-9831331 mail: parne.persson@gmail.com
Vinterplatser:
Om du vill ställa dig i kö för en vinterplats, kontakta Jan Eklund, tel. 073-568 43 84
Uthyrning i andra hand av bryggplats inom ÖBK område:
Den som hyr bryggplats i andra hand ska vara aktiv eller stödjande medlem.
1. Hyresgästen ska i första hand tas från kölistan.
Kontakta Per-Arne Persson tel. 070-9831331
2. I andra hand tillfrågas någon utifrån, personen ska vara känd för uthyraren.
Meddela Per-Arne Persson tel. 070-9831331, vem som hyr platsen.
3. Den som hyr i andra hand har inte automatiskt rätt till vinterplats, kölista finns hos Jan Eklund, tel. 08- 550 890 77, 073-568 43 84
4. I mån av plats hyr ÖBK ut bryggplatser som disponeras av klubben, pris bestäms av styrelsen i varje enskilt fall
Medlemsregister:
Viktigt att meddela ändringar som berör medlemsmatrikeln via mail till
Sekreteraren Pia Wiberg mail: obk.styrelse@gmail.com
eller Lars Vager mail: obk.matrikel@gmail.com
Klubbtidningen (ÖBK-kanalen):
Klubbtidningen utkommer under våren.
Ansvarig: Lars Klasén tel. 073 563 80 01
Protokoll och information:
Protokoll från styrelsemöten och annan information finns i Strand Hotell.
Information kan du även hitta på vår hemsida.
Adressen till ÖBK’s hemsida:
Besök gärna ÖBK’s hemsida där Du hittar aktuell information.
Om du vill ha något infört på hemsidan kontakta Jan Eklund, tel. 08-550 890 77, 073-568 43 84
http://www.obk.space2u.com/ eller http://www.öbk.se/
Mail-adresser:
Obk.styrelse@gmail.com bevakas av sekreterare, Pia Wiberg
Obk.matrikel@gmail.com bevakas av matrikelansvarig, Lars Vager